Doelgroep

Het uitgangspunt van de Wmo is ‘meedoen’, dit is uitgewerkt in 9 prestatievelden, taken, die de gemeente volgens de wet moet uitvoeren. Meedoen aan de samenleving, voor alle burgers, is de basis van het gemeentelijk Wmo beleid. Maatschappelijke ondersteuning moet daarom aansluiten bij wat burgers nodig hebben om mee te kunnen doen. Het is belangrijk dat de gemeente goed naar de verschillende doelgroepen luistert. De Wmo regelt dit in de vorm van participatie. Burgerparticipatie is in de Wmo verplicht. Dit houdt in dat de gemeente de verschillende doelgroepen, burgers en maatschappelijke instelling moet betrekken bij het opstellen en uitvoeren van het Wmo beleid.

9 prestatievelden:koe

  1. Het bevorderen van sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten. De gemeente draagt eraan bij dat mensen prettig kunnen wonen in de wijken en dat inwoners van jong tot oud elkaar kunnen ontmoeten.
  2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en de ondersteuning van ouders met problemen bij het opvoeden. De gemeente zorgt voor een steunpunt voor ouders, jeugd en beroepskrachten waarin informatie over opvoeden en opgroeien is te vinden. Voor jongeren die in de knel dreigen te komen is er een samenhangend en afgestemd hulpaanbod.
  3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. Vanuit één punt is informatie over ondersteuningsmogelijkheden vanuit de Wmo beschikbaar voor burgers.
  4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente bevordert dat er voldoende vrijwilligers zijn om aan de zeer gevarieerde vraag naar vrijwilligers te kunnen voldoen. Mantelzorgers worden ondersteund om hun taak te kunnen volhouden via het Steunpunt Zeewolde.
  5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem. De gemeente draagt eraan bij dat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking aan de samenleving kunnen deelnemen.
  6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. De gemeente draagt eraan bij dat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, indien nodig voorzieningen krijgen waardoor zij zelfstandig kunnen (blijven) functioneren.
  7. Maatschappelijke opvang, advies en steunpunten huiselijk geweld. Bijdragen aan de zorg voor- en opvang van burgers die in de knel zijn geraakt en dakloos zijn geworden of die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen.
  8. OGGZ, de openbare geestelijke gezondheidszorg. De gemeente draagt eraan bij dat kwetsbare burgers snel in beeld komen en worden geholpen om daarmee overlast te voorkomen of om te voorkomen dat ze verder vastlopen. De steun is gericht op het bijdragen in de probleemoplossing.
  9. Ambulante verslavingszorg.De gemeente draagt bij aan de zorg voor mensen met een verslaving om zoveel mogelijk verder afglijden te voorkomen.